สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
      เนื้อหาบทที่ 7
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

หน่วยการเรียนรู้ 2 สร้างกายให้เกิดสุข
ตอนที่ 2 การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
 
สาระสำคัญ
 
                 การที่คนเราจะมีสุขภาพที่ยั่งยืนได้นั้น นอกจากต้องรู้จักการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองแล้ว การรู้จักวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมก็นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุม และสังคมล้วนแล้วแต่มีผลเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น ดังนั้น นักเรียนจึงควรเรียนรู้และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลที่อยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีและยั่งยืนต่อไป
                 การดูแลสุขภาพของตนเองนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนควรที่จะปฏิบัติ แต่นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพของตนเองแล้ว การดูแลสุขภารของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพของคนเรา ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงเป็นความรู้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่นักเรียนควนได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันและในอนาคตต่อไป
 
 
2.1 ความหมายและความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
2.2 แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
2.3 แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน
2.4 แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในสังคม
2.5 ตัวอย่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคม
2.6 หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
 
เอกสารประกอบบทที่ 2 (.pdf)
 
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์