สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
5555
       4.1 ความหมายและความสำคัญของการคบเพื่อนต่างเพศ
       4.2 รูปแบบของการคบเพื่อนต่างเพศในวัยรุ่น
       4.3 แนวทางในการคบเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
       4.4 ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการคบเพื่อนต่างเพศ
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
      เนื้อหาบทที่ 7
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

4.1 ความหมายและความสำคัญของการคบเพื่อนต่างเพศ 
                เพื่อน หมายถึง บุคคลผู้เป็นที่รักใคร่ชอบพอ สนิทสนม คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมชั้นเรียน
               
                การคบเพื่อนต่างเพศ หมายถึง การคบหาสมาคมกับบุคคลที่ต่างจากเพศเดียวกับตน
เมื่อวิเคราะห์ถึงความสำคัญของการคบเพื่อนต่างเพศแล้วจะพบว่า เพื่อนเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของวัยรุ่นทุกคน เพราะสามารถสร้างความสุขสดชื่น สนุกสนาน และเป็นคนที่คอยแนะนำและให้คำปรึกษาแก่เราทั้งในยามสุขและยามทุกข์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการคบเพื่อนถือว่าเป็นรูปแบบของพัฒนาการทางสังคมที่สำคัญอย่างหนึ่งของวัยรุ่น

                วัยรุ่นเมื่อย่างก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ย่อมมีความต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากเพื่อนเพศเดียวกัน นั่นก็คือ ความปรารถนาจะได้ความเป็นเพื่อนกับเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นความต้องการตามธรรมชาติ และการคบเพื่อนต่างเพศนี้เอง จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างเพศเพื่อนำไปสู่การมีครอบครัวในอนาคต และโดยเหตุที่ธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน นักเรียนจึงควรเรียนรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้อง จะช่วยให้พัฒนาการทางวุฒิภาวะและบุคลิกภาพมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
               
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์