สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
      เนื้อหาบทที่ 7
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

ตอนที่ 6 เพศสัมพันธ์กับความปลอดภัย
 
สาระสำคัญ
 
                เพศสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมปกติตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ไม่ให้สูญหายไปจากโลก แต่ปัญหาที่พบซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเพศสัมพันธ์ คือ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์นำไปสู่การเกิดปัญหาทางสุขภาพ ได้แก่ การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และปัญหาสุขภาพจิตและสังคม จึงเป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อีกทั้งแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และรู้แหล่งบริการสุขภาพที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วย
 
6.1 ความหมายและความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
6.2 แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
6.3 หน่วยงานและแหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์
 
 
 
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์