สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
5555
       6.1 ความหมายและความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
       6.2 แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
       6.3 หน่วยงานและแหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์
      เนื้อหาบทที่ 7
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

6.3 หน่วยงานและแหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์
                สำหรับแหล่งบริการที่ให้ความช่วยเหลือปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงานในด้านนี้ ซึ่งเป็นบริการที่ดี เชื่อถือได้และอำนวยประโยชน์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือแนะนำให้คำปรึกษาสำหรับนำไปใช้แก้ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนี้

                คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ (คลินิก) ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ (1) กองกามโรค โทรศัพท์ 0-2286-0108, 0-2286-0531, 02285-6382 ต่อ 41 (2)หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ นางเลิ้ง โทรศัพท์ 0-2281-0651, 0-2281-7398 (3) หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ พระปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2460-1449 (5) หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ ท่าเรือ โทรศัพท์ 0-2249-2141, 0-2249-7574 (6) หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ วชิระ โทรศัพท์ 0-2243-0151 ต่อ 2631 (7) หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ บางเขน โรศัพท์ 0-2521-0819, 0-2972-9609 ต่อ 30 (8) โรงพยาบาลบำราศนราดูร โทรศัพท์ 0-2590-3737, 0-2590-3506, 0-2590-3510 (9) คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-2256-4107-9 หรือโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ

                คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ (คลินิกนิรนาม) ในต่างจังหวัด ได้แก่ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์/หน่วยกามโรคและโรคเอดส์สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต หรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ

                บริการปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ได้แก่ (1) มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ โทรศัพท์ 0-2277-7699, 0-2277-8811 (ฟรี) โครงการเข้าถึงเอดส์ โทรศัพท์ 0-2372-2222-3 ทุกวัน เวลา 16.00-20.00 น. (3) โรงพยาบาลบำราศนราดูร โทรศัพท์ 0-2590-3737, 0-2590-3506,0-2590-3510 ในวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (4) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2245-7382-5, 0-2245-1888 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น. และ (5) สายด่วนชวนรู้เอดส์ โทรศัพท์ 1645,0-2219-2400 (ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ)

                บริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกได้ ดังนี้
บริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ จะให้คำปรึกษา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หญิงที่โดนข่มขืน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เด็กถูกทอดทิ้ง ดังรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ดังนี้

                ด้านการศึกษา ได้แก่ (1) มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 0-2588-3720-4(2) กลุ่มปัญญาภิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-2951-0450-2 ต่อ 307 และ (3) หมอเสม พริ้งพวงแก้ว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5343-8017

                ด้านที่พักอาศัยและให้การดูแล ได้แก่ (1 ) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โทรศัพท์ 0-2245-5635, 0-2246-4092 (2) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-1877 (3) มูลนิธิเกื้อดรุณ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5340-8424 (4) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธิดามาตุ โทรศัพท์ 0-2929-2301-10 (5) เมอร์ซีเซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 0-2381-1821,0-2392-7981,0-2671-5313 (6) บ้านพักใจ โทรศัพท์ 0-2234-2381,02234-8258 (7) สวนสันติธรรม จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-1212-0840,0-2563-1203 และ (8) วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0-1403-0836, 0-1406-6547, 0-1948-0634,01948-3604

                ด้านการดูแลรักษาที่บ้าน ได้แก่ (1) องค์กรหมอไร้พรมแดน โทรศัพท์ 0-2375-6491 (2) องค์การสยามแคร์ โทรศัพท์ 0-2539-5299,0-2530-5902 และ(3) มูลนิธิดวงประทีป โทรศัพท์ 0-2671-4045-8

                ด้านการสงเคราะห์เงินและทุนประกอบอาชีพ ได้แก่ (1) กรมประชาสงเคราะห์ โทรศัพท์ 0-2281-3199, 0-2281-3517 ,0-2281-3767 (2) กองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0-2221-7587,0-2223-1689 (3) สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด               
               
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์