สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
      เนื้อหาบทที่ 7
5555
       7.1 ความหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
       7.2 ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
       7.3 โรคที่เป็นปัญหาในชุมชนและหลักการป้องกันโรค
       7.4 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
       7.5 แนวร่วมในชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

7.5 แนวร่วมในชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
                การทำงานร่วมกันหรือความร่วมมือกันของกลุ่มคนสามารถทำให้เกิดสิ่งต่าง ที่ดีขึ้นและง่ายขึ้นดังแนวคิดการมส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและการนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั่งการพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชน ด้วยเหตุผลที่ว่า “การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานให้เกิดเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดี”

               ดังนั้น การสร้างแนวร่วมของสมาชิกในชุมชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การเกิดโรคระบาด การเกิดอุบัติภัย และความไม่ปลอดภัย รวมทั่งการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อดำเนินแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องกำลังผล องค์ความรู้ ทรัพยากร และเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง นอกจากนี้การสร้างแนวร่วมในชุมชนยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง และทำให้ง่ายต่อการสร้างแนวร่วมทางด้านสุขภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้น ในระดับของสังคม และระดับประเทศชาติ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ต่อไป

               กลวิธีในการสร้างแนวร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนให้มากที่สุดของกระบวนการพัฒนาสุขภาพในชุมชนดังนี้
               1.การมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกันเสนอแนะความต้องการทางด้านสุขภาพของชุมชน
               2.การมีส่วนร่วมในการวางแผน สมาชิกของชุมชนร่วมกันคิดและตัดสินใจ วางแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาสุขภาพ ช่วยกำกำหนดกิจกรรมหรือโครงการสุขภาพของชุมชนรวมทั้งช่วยกันระดมทรัพยากรด้านกำลังคน กำลังทรัพย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย
               3.การมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมสุขภาพที่กำหนดไว้ โดยสมาชิกในชุมชนต้องร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของโครงการ หรือกิจกรรมสุขภาพที่ได้วางแผนไว้
               4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น ร่วมกันตรวจสอบผลการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมสุขภาพของชุมชน ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน
               5.การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยสมาชิกในชุมชนนำผลการทำโครงการหรือกิจกรรมสุขภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยู่เสมอ

                ตัวอย่างการสร้างแนวร่วมในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การจัดกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ การก่อตั้งเครือข่ายป้องกันสารเสพติดในชุมชน การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพของชุมชน การก่อตั้งชมรมเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากคนร้ายและอาชญากรรม การจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน หรือการก่อตั้งศูนย์ความรู้ภูมมิปัญญาทางการแพทย์ของชุมชน เป็นต้น

               
               
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์