สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
      เนื้อหาบทที่ 7
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา พ43101
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค
0.5 หน่วยกิต
จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาค
 
                ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติตนในการวางแผนดำรงสุขภาพและชีวิตครอบครัว สามารถใช้บริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดี มีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
                ศึกษา วิเคราะห์และฝึกทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การเล่นเกม กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้มีทักษะและเข้าใจแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพของตนเอง เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีด้านการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ แสดงความมีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีคุณธรรมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา สามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
                ยอมรับและเห็นคุณค่าของการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหวการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย
 
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์