สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
      เนื้อหาบทที่ 7
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

การวัดและการประเมิน
รหัสวิชา พ43101รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5
 
การวัดและการประเมินผลวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 รหัสวิชา พ 43101
  1. อัตราส่วนคะแนน ระหว่างปี : ปลายปี 80 : 20
2. การประเมินผลระหว่างภาค 80 คะแนน ดังนี้

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน
คะแนนงานภาคปฏิบัต 20 คะแนน
คะแนนจากโครงงาน 20 คะแนน
คะแนนสอบย่อย 10 คะแนน
3. คะแนนสอบปลายภาค/ปี
      คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

การกำหนดสัดส่วนของการวัดผลและประเมินผล

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 รหัสวิชา พ 43101

จุดมุ่งหมาย
คะแนนระหว่างภาค
คะแนนปลายภาค
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนจิตพิสัย
คะแนนงานภาคปฏิบัติ
คะแนนจากโครงงาน
คะแนนสอบย่อย
20
10
20
20
10
-
-
-
-
-
80
20
รวม
100
 
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์