สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
      คำอธิบายรายวิชา
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การวัดและการประเมิน
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 1
      เนื้อหาบทที่ 2
      เนื้อหาบทที่ 3
      เนื้อหาบทที่ 4
      เนื้อหาบทที่ 5
      เนื้อหาบทที่ 6
      เนื้อหาบทที่ 7
      เนื้อหาบทที่ 8
      เนื้อหาบทที่ 9
      เนื้อหาบทที่ 10
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
รายวิชา พ 43101 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อแผน ร่างกายของเรา
เวลา 2 ชั่วโมง
 
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระสำคัญ
               อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคนเรา ทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบทุกระบบต่างมีความสำคัญต่อ ร่างกายทั้งสิ้น หากระบบใดทำงานผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ด้วย เราจึงควรรู้จักป้องกัน บำรุงรักษาอวัยวะต่าง ๆ ในทุกระบบ ให้สมบูรณ์แข็งแรง ทำงานได้ตามปกติอยู่เสมอ จึงจะทำให้เรามีสุขภาพดี ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อต่างก็มีความสำคัญต่อร่างกาย โดยระบบประสาทช่วยควบคุมการทำงาน และรับความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วนทำให้ร่างกายทำงานได้ตามที่ต้องการ ระบบสืบพันธุ์ช่วยในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไป และระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนไปตามกระแสเลือดสู่อวัยวะเป้าหมาย เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รู้ความหมายความสำคัญ และหลักการของกระบวนการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
2. รู้และเข้าใจองค์ประกอบ และการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย
3. เข้าใจและปฏิบัติในกระบวนการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ
สาระการเรียนรู้
1.1 ความสำคัญและหลักการของกระบวนการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
1.2 ระบบประสาท
1.3 ระบบสืบพันธุ์
1.4 ระบบต่อมไร้ท่อ
 
 
 
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์