สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
     
 
พลศึกษา
สุขศึกษา
นายสกุล ลอยล่อง
 
รายวิชา   :: พ40205,พ40206
วิชา       :: พลานามัย 5,6
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
นายสุพจน์ อนุตพงศ์
 
รายวิชา :: พ43101, พ43102
วิชา       :: สุขศึกษาและพลศึกษา 5,6
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
นายวีระพันธ์ คัมภ์วีระ
 
รายวิชา   :: พ40203,พ40204
วิชา       :: พลานามัย 3,4
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 5
 
นายสนั่น มัญจะวงศ์
 
รายวิชา :: พ41101 ,พ41101
วิชา       :: สุขศึกษาและพลศึกษา 1,2
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 4
 
นายก้อง ดิษฐเจริญ
 
รายวิชา   :: พ40201,พ40202
วิชา       :: พลานามัย 1,2
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 4
 
นายสมคิด ใจท้วม
 
รายวิชา   :: พ33101
วิชา       :: สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 3
 
น.ส.ทัศนีย์ สุพรรณ
 
รายวิชา   :: พ30203
วิชา       :: พลานามัย 3
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 3
 
นายสมจิต ใจพรหม
 
รายวิชา   :: พ32101
วิชา       :: สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 2
 
นายนิเวศ วงษ์ถวิล
 
รายวิชา   :: พ30202
วิชา       :: พลานามัย 2
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 2
 
นายปณต หมีทอง
 
รายวิชา   :: พ32101 พ32102
วิชา       :: สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 5
 
นายอธิคม ม่วงสุวรรณ์
 
รายวิชา   :: พ30201,พ31101
วิชา       :: พลานามัย 1,สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
นายนครชัย บุญเป็ง
 
รายวิชา   :: พ22102
วิชา       :: พลานามัย 2
ชั้น        :: มัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์
173 ถ.ศรีมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-221151-151