สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
 กลับสู่เว็บ www.vimanloy.com
  หน้าหลัก e-Learning รายวิชา พ 43102
  คำอธิบายรายวิชา
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  การวัดและการประเมิน
  ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
  กำหนดการสอน
  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 3
  บทที่ 4
  บทที่ 5
  บทที่ 6
  บทที่ 7
  บทที่ 8
  อ้างอิง
Untitled Document
รหัสวิชา พ43102 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
บทที่ 4
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมายและความสำคัญของกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตได้
2.อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่เหมาะสมกับตนเองได้
3.อธิบายและเสนอแนวทางในการวางแผนจัดวางโปรแกรมสำหรับสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่เหมาะสมกับตนเองได้
3.อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการวางแผนจัดวางโปรแกรมสำหรับสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่เหมาะสมกับตนเองได้
4.อธิบายและระบุถึงรูปแบบของกิจกรรมที่สร้างสมรรถภาพทางกายและทางจิตได้
5.นำรูปแบบของกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตไปใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ

 
สาระสำคัญ
            การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้จักเลือกกิจกรรมและวางแผนโปรแกรมสำหรับสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตให้เหมาะสมกับตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในเบื้องต้น และช่วยดำรงสมรรถภาพและทางจิตให้คงไว้กับเราได้อย่างยั่งยืน
            คนที่มีสุขภาพดี ร่ายกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นลักษณะโดยรวมของผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี ซึ่งการจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีได้นั้น ร่างกายต้องได้ออกกำลังและเคลื่อนไหวมากกว่าการใช้ชีวิตประจำวันปกติโดยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา ส่วนการมีสมรรถภาพทางจิตที่ดีก็ต้องอาศัยการฝึกจิตให้สงบและเข้มแข็ง วิธีการปฏิบัติที่กล่าวมาถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิต ซึ่งการนำกิจกรรมดังกล่าวไปฝึกปฏิบัติเป็นประจำ และถูกวิธีจะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ
 
ลองคิดลองตอบ
• กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตมีรูปแบบอย่างไรบ้าง
• นักเรียนมีแนวทางในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตอย่างไร
• กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิตมีประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างไร
 
4.1 ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต
4.2 หลักในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต
เรียนแล้วรู้
เรียนรู้สู่ปฏิบัติ
4.3 การวางแผนสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต
4.4 ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต
 
เรียนแล้วรู้
เรียนรู้สู่ปฏิบัติ
ค้นคว้าจากเว็บไซต์
กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คำถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
โครงงาน
Untitled Document
บทที่ 4 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13
    
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์

173 ถ.ศรีมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-221151-151