สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
 กลับสู่เว็บ www.vimanloy.com
  หน้าหลัก e-Learning รายวิชา พ 43102
  คำอธิบายรายวิชา
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  การวัดและการประเมิน
  ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
  กำหนดการสอน
  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 3
  บทที่ 4
  บทที่ 5
  บทที่ 6
  บทที่ 7
  บทที่ 8
  อ้างอิง
Untitled Document
รหัสวิชา พ43102 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
บทที่ 6
กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมายและระบุความสำคัญของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้
2.อธิบายและเสนอแนะแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้
3.อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการประเมินกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้
4.ยกตัวอย่างกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย และระบุหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยได้
5.ตระหนักในความสำคัญของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน


 
สาระสำคัญ
             กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนมีความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งหลักการดำเนินงานของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักความร่วมมือกันของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน ตลอดจนต้องมีการประเมินกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยที่กำลังดำเนินการและที่จะจัดทำต่อไปในอนาคตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ชุมชนจะต้องสร้างความตระหนักในความปลอดภัยของบุคคลในชุมชนด้วย รวมทั้งต้องร่วมกันเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย และทราบแหล่งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัย เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง ครอบคัว และชุมชน
             ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและปลอดภัยจากภัยอันตราย เป็นความต้องการตามธรรมชาติของเราทุกคน กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ทุกชุมชนควรดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและการมีชีวิตที่ดีของคนในชุมชน การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน จะช่วยให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้


 
ลองคิดลองตอบ
• กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมาชนมีความสำคัญอย่างไร
• กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร
• ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนของตนเองได้อย่างไร

 
6.1 ความหมายและความสำคัญของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
6.2 กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
 
เรียนแล้วรู้
6.2.2ตัวอย่างการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
เรียนแล้วรู้
6.3 การสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในชุมชน
6.4 กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย
6.5 หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย
 
เรียนแล้วรู้
เรียนรู้สู่ปฏิบัติ
ค้นคว้าจากเว็บไซต์
 
ใบงานที่ 5 : โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ใบงานที่ 6 : การสร้างความตระหนักในความปลอดภัย
ใบงานที่ 7 : การรวบรวมแหล่งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัย
Untitled Document
บทที่ 6 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12
    
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์

173 ถ.ศรีมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-221151-151