สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
ระบบงานวัดผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ::
     
 

  ดัชนีมวลกาย  (BMI : Body mass index) เป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัว ต่อความสูงของมนุษย์ ซึ่งคิดค้นโดย Adolphe Quetelet ชาวเบลเยียม

วิธีการคำนวณหาสรีระ
(น้ำหนัก * 10,000) หาร (ความสูง*ความสูง)= ค่าที่เปรียบเทียบในตาราง
น้ำหนัก 50 สูง 160 วิธีคำนวณ (50*10,000)/(160*160)=19.53
มาคำนวณสรีระกันดีกว่าค่ะ ข้อมูลน้ำหนัก กิโลกรัม
  ส่วนสูง เซนติเมตร
 ค่าดัชนีมวลของร่างกายของคุณ คือ 0ตารางเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย

           เมื่อได้คำนวณค่าดัชนีมวลกายแล้ว ลองนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้

ภาวะ
ค่าดัชนีความหนาที่คำนวณได้
ผอมระดับ 4
< 16.0
ผอมระดับ 3
16.0-16.9
ผอมระดับ 2
17.0-18.4
ผอมระดับ 1
18.5-19.9
ปกติ
20.0-24.9
อ้วนระดับ 1
25.0-29.9
อ้วนระดับ 2
30.0-39.9
อ้วนระดับ 3
>40.0
 

หมายเหตุ:

1. ค่าปกตินี้ได้จากการวิจัยเชิงพรรณา หรือ เชิงบรรยาย โดยศึกษาหาข้อมูลในคนป่วย โรคต่างๆ ว่ามีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่างค่าใด แล้วนำมาหาว่าดัชนีมวลกายในช่วงเท่าใดที่จะไม่พบว่า มีคนป่วยจะถือเป็นค่าเหมาะสม หรือ ค่าปกติ
2. ค่าสำหรับชาวเอเชีย พบว่าประเทศอากาศร้อน ความอ้วนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ดัชนีมวลกายจะน้อยกว่าค่าข้างต้นซึ่งเป็นค่าของประเทศเมืองหนาว จะต้องมีไขมันเพื่อปกป้องร่างกายจากความหนาว ในชาวเอเชีย จึงถือค่าประมาณ 18-23 เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับชาวเมืองร้อน
3. การประเมินค่าดัชนีมวลกายนั้น จะต้องคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ด้วย ดังเช่นมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน เพราะฉะนั้นดัชนีมวลร่างกายข้างต้นจะไม่สามารถนำไปใช้ได้กับผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อมาก เช่น นักกีฬา นักเพาะกาย ที่อาจจะมีน้ำหนักมากเกิน 100 กิโลกรัมแต่ไม่จัดอยู่ในขั้นอ้วนหรืออันตรายมาก


   
   
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา :: โรงเรียนนครสวรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์
173 ถ.ศรีมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-221151-151